Spring til indhold

Odderupvej 15

6880 Tarm

+45 26130451

Lad os få en dialog om dit projekt

info@kstmontageogteknik.dk

Vi besvarer hurtigst muligt

Handels-, salgs- og leveringsbetingelser

Handels-, salgs- og leveringsbetingelser

GENERELLE HANDELS-, SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KST MONTAGE & TEKNIK, CVR 41239689

1 GYLDIGHED OG ANVENDELSE
1.1 De generelle betingelser, der er beskrevet nedenfor, omfatter leverings- og garantibestemmelser og er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra KST Montage & Teknik (herefter KST), medmindre de er blevet ophævet af anden skriftlig aftale parterne imellem.

1.2 Denne aftale mellem KST og ordregiver (dig) på levering og/eller montering af anlæg etableres, når KST har bekræftet ordren skriftligt (ordrebekræftelse). Samme gør sig gældende, såfremt ordregiver har afgivet sin accept af ordren mundtligt og en ordrebekræftelse endnu ikke er fremsendt.

1.3 Tilføjelser eller ændringer i aftalen skal foreligge i skriftlig form og kan medføre ekstrabetaling.

2 TILBUD
2.1 Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. punkt 3. afgiver KST tilbud, der ikke angiver særlig accept frist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til KST senest 30 dage fra tilbuddets dato.
2.2 Et tilbud kan bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.
2.3 KST forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men KST garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.
2.4 Ordregiver kan alene påberåbe sig de i tilbuddet anførte vilkår. Oplysninger, som KST har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

3 MELLEMSALG
3.1 Indtil ordregivers accept er kommet frem til KST, er KST berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet overfor ordregiver bortfalder. KST skal efter acceptens fremkomst fra tredjemand til KST, uden ugrundet ophold skriftligt meddele ordregiver, at tilbuddet er bortfaldet.

4 DOKUMENTATIONER OG PLANER

4.1 Planer, mål- og vægtangivelser i KST’s materiale og tilbud er kun tilnærmelsesvist retningsgivende, medmindre KST udtrykkeligt erklærer, at de er korrekte og bindende.

4.2 Ret til ændringer med henblik på mål- og konstruktionsændringer forbeholdes til enhver tid.

4.3 Dokumenter, der er formuleret af KST og udleveret til kunden, forbliver KST’s ejendom.

4.4 Ordregiveren er ikke berettiget til at videregive de ham af KST tilstillede dokumenter eller andre informationer vedrørende produkterne uden forudgående skriftligt samtykke fra KST.

5 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
5.1 De af KST bekræftede priser og betalingsbetingelser gælder som retningsgivende.

5.2 Mundtlige eller telefonisk afgivne prisaftaler skal bekræftes skriftligt af KST for at være gyldige medmindre andet aftales på skrift.

5.3 I tillæg til de bekræftede priser pålægges det ordregiveren at dække følgende omkostninger:

5.3.1 Ekstraomkostninger i forbindelse med monteringsarbejde som følge af uforudsete forsinkelser, der ikke skyldes KST, eller indstilling af monteringsarbejdet, såfremt betingelserne for byggeriet ikke er givet, eller lignende hændelser.

5.3.2 Ekstraomkostninger i forbindelse med overarbejde, natarbejde eller søndagsarbejde, såfremt dette forlanges af ordregiveren.

5.3.3 Ydelser, som ordregiveren kræver i tiltag til det aftalte leveringsomfang.

5.4 Såfremt der forløber mere end seks måneder mellem undertegnelsen af aftalen med ordregiveren og leveringen af ydelsen, er KST berettiget til at tilpasse priserne til materiale- og lønomkostningsstigningerne, der måtte have fundet sted i dette tidsrum.

6 FAKTURERING OG BETALING

6.1 KST fakturerer altid ordregiver, såfremt ingen anden skriftlig aftale foreligger. KST fakturerer ordregiver også selvom ordregiver måtte have indgået anden aftale med tredjepart om betaling på ordregivers vegne.

6.2 Såfremt ingen anden aftale foreligger, fakturerer KST ordregiveren for levering. Såfremt KST leverer og monterer anlægget, fremgår pris herfor i det aftalte tilbudsmateriale. Hvis anlægget af grunde, der ikke skyldes KST, ikke kan monteres, sker faktureringen efter levering.

6.3 KST’s betalingsbetingelser er således, at totalbeløb faktureres ordregiver før levering eller før påbegyndelse af eventuelt montagearbejde med forfald dagen før aftalt montagedato . Totalbeløb skal være indbetalt før montagearbejdet kan påbegyndes. Ved ordrer, hvor der bestilles porte med udskudt montagearbejde eller ved ordrer af B2B handel, faktureres ordregiver efter modtagelse af ordrebekræftelsen et beløb svarende til de bestilte produkters pris med undtagelse af montagearbejde – inkl. moms, med et forfald netto 3 dage – dette beløb skal være indbetalt før ordren igangsættes.

6.4 Såfremt levering udskydes på grund af ordregivers forhold (fordringshavermora), er ordregiver, medmindre KST skriftligt meddeler ordregiver andet, alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til KST, som om levering var sket til aftalt tid.

6.5 Erlægger ordregiver ikke betaling i rette tid, er KST berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 1,2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen, yderligere et gebyr på kr. 310,- for overskridelse af betalingsfrist (erhverv) samt kr. 100,- pr. afsendt rykkerskrivelse.

6.5.1 Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.

6.6 Såfremt købesummen ikke betales ved forfaldstid, er KST berettiget til at tilbageholde andre igangværende ordrer. KST er endvidere berettiget til at hindre overgivelse af afsendte varer og til at annullere tidligere afgivne tilbud, indtil køber har erlagt købesummen samt påløbne renter. Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med KST, er KST i tilfælde af købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at køber stiller fornøden sikkerhedsstillelse.

6.7 KST er berettiget til at ændre priserne for varer importeret fra udlandet, der sælges i danske kroner, såfremt der er tidspunkt for tilbuddets afgivelse og frem til tidspunktet for den faktiske betaling er sket kursændringer i den pågældende valuta.

6.8 KST har den fulde ejendomsret af de leverede varer indtil det fulde beløb er erlagt.

6.9 Ordregiver er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på KST, som ikke er skriftligt anerkendt af KST, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på modfordringer af nogen art. Dette gælder blandt andet ved, men er ikke begrænset til, beskadigelser som f.eks. buler i sektioner eller andre skader eller forkert farve eller lignende.

7 ORDREGIVERENS PLIGTER PÅ OPSTILLINGSSTEDET

7.1 Med henblik på monteringen af anlægget, er ordregiveren pligtig til for egen regning at sørge for de nødvendige forberedelser i henhold til punkt 16 i herværende betingelser, samt at stille elektrisk energi til rådighed til montering og prøvedrift.

7.2 Ordregiveren opbevarer for egen regning og på eget ansvar det materiale, som KST leverer på byggepladsen og eller installationsstedet.

8 LEVERINGSFRIST, MONTERING OG AFLEVERING AF ANLÆGGET

8.1 De aftalte leveringsfrister omfatter levering og driftsklar montering af anlægget. Såfremt ordregiveren ikke har afsluttet de nødvendige forberedelser i henhold til punkt 7.1, forlænges leveringsfristen tilsvarende og giver KST ret til at fakturere ordregiveren for de deraf resulterende misligholdelser og ventetider.

8.2 Ved uforudsete hændelser, som højere magter, myndigheders dispositioner, epidemier, driftsforstyrrelser, krig, oprør, strejke, lockout, boykot, mangle på råstoffer enten i KST’s virksomhed eller i en underleverandørs virksomhed eller ved underleverandørs kontraktstridige forsinkede levering af dele og tilbehør til KST, forlænges leveringsfristen med varigheden af en sådan hændelse.

8.3 En leveringsforsinkelse, der hverken skyldes eller forårsages af KST, berettiger ikke leverandøren, ej heller ordregiveren, til at annullere aftalen.

8.4 For så vidt angår garage- og industriporte er de anførte leveringstider anslåede og kan svinge med +/- 2 uger, da fabrikken forbeholder sig ret til produktions- og transport forskydninger på op til 14 dage.

8.5 Grundet Covid-19 kan der opstå hidtil uforudsete og pludselige forsinkelser. Herunder pludseligt ændrede Corona-restriktioner i øvrige EU-lande end Danmark.

8.6 KST accepterer ingen dagbøder eller krav om dekort grundet forsinkede leveringer af varer eller ydelser.

8.7 KST er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som ordregiver måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

9 FORSENDELSE

9.1 Såfremt ingen anden aftale foreligger, er omkostninger ved levering ab fabrik – i forbindelse med emballage, fragt, forsikring osv. samt gebyrer ikke inkluderet i de aftalte priser.

9.1.1 Mod merbetaling, kan KST arrangere forsendelse og forsikring af gods.

9.2 Varen forsendes på ordregiverens regning og risiko, også ved franko leveringer.

9.3 Ordregiveren skal omgående rette reklamationer på grund af beskadigelse, tab eller forsinkelser til den sidste fragtfører. Ordregiveren skal inden for 8 dage efter modtagelsen af varen indgive klage til KST for mangelfuld eller beskadiget leverance.

10 GARANTI

10.1 Under den i pkt. 10.6 angivne frist garanterer KST, at anlægget, der leveres af KST, ved agtpågivende brug fungerer fejlfrit, at installationen er udført grundigt, og at der er blevet anvendt egnede materialer til anvendelsesformålet. KST fralægger sig enhver garanti eller hæftelse for glasbrud sket efter levering/montering.

10.2 Ordregiveren er vidende om, at anlægget, som enhver teknisk indretning, ikke kan antages at fungere fejlfrit uden afbrydelser, selv om det anvendes med omhu, men at der til enhver tid kan optræde forstyrrelser. KST yder ikke nogen garanti for, at anlægget fungerer fejlfrit hele tiden og hæfter ikke for skader eller driftstab, der påføres ordregiveren, fordi anlæggets funktionsevne er begrænset eller ophørt.

10.3 Ved fejl på anlægget inden for garantiperioden begynder KST med reparationsarbejdet hurtigst muligt efter aftale med ordregiver.

10.3.1 KST foretager ikke garantireparationer i weekender, helligdage og uden for almindelig arbejdstid i hverdage.

10.3.2 Ønsker ordregiver at få foretaget garantireparation i de i punkt 10.3.1 tidspunkter, afregnes efter gældende takster.

10.4 KST’s garanti omfatter kun de defekte eller fejlbehæftede dele i anlægget samt arbejdstid i forbindelse med udskiftning. Ethvert krav om skadeserstatning er udelukket ligesom kørsel og omkostninger til montør til og fra reparationsstedet, betales af ordregiver/ejer af anlægget.

10.5 Ved leveringer til udlandet eller ved montering i udlandet omfatter KST’s garanti kun istandsættelse eller udskiftning af fejlbehæftede dele, som ordregiveren returnerer franko med henblik på udskiftning eller reparation. De dermed forbundne toldgebyrer og skatter bærer ordregiveren.

10.6 Garantiperioden varer 12 måneder for nye anlæg, for nye reservedele 6 måneder og for reservedele til udskiftning 3 måneder efter afleveringsforretningen, respektive fra fakturadatoen ved leveringer uden montering. Efter endt garantiforløb er der endvidere 12 måneders reklamationsret for nye anlæg. Ved tegning af serviceaftale, senest 90 dage efter montage/indkøring, kan garantien evt. udvides i henhold til serviceaftalen. Der ydes 3 måneders garanti på installation/montage udført af KST.

10.6.1 Den i punkt 10.6 omtalte garanti omfatter udelukkende produkter leveret af KST og omfatter ikke bærende elementer eller væg og gulv omkring installation.

10.7 Den af KST ydede garanti annulleres:

10.7.1 Såfremt der er foretaget ændringer eller indgreb på anlægget uden KST’s skriftlige samtykke.

10.7.2 Såfremt anlægget efter ordregiverens instruktion er sat i drift i provisorisk monteringstilstand, eller hvis det elektriske ledningsnet til anlægget eller til anlæggets styreapparaturer kun er blevet installeret provisorisk.

10.7.3 Såfremt anlægget er blevet monteret eller vedligeholdt af en tredjemand, der ikke forinden er blevet autoriseret af KST.

10.7.4 Såfremt skaderne skyldes ukyndig eller skødesløs behandling af anlægget, særligt voldsanvendelse ved tredjemand.

10.7.5 Såfremt KST ikke er underrettet straks efter opdagelse af skaden.

10.7.6 Såfremt ordregiver/ejer selv forsøger at udbedre skaden på anlægget uden samtykke fra KST.

10.8 Den i punkt 10.6 nævnte garanti og reklamationsret bortfalder, såfremt anlægget ikke serviceres i henhold til de i disse betingelsers punkt 15 nævnte serviceintervaller.

11 RETURVARER OG FORTRYDELSESRET

11.1 Returvarer tages kun retur efter forudgående aftale.

11.1.1 For at udøve fortrydelsesretten skal ordregiver meddele KST sin beslutning om, at fortryde aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller mail).

11.2 KST tager alene varer retur i det omfang, der er tale om ubrugte standard lagervarer i original emballage, og såfremt KST har varen i hænde senest 14 dage efter levering er foretaget. Køber skal ved returnering af varen angive fakturanummer og dato, hvor det påhviler køber at afholde eventuelle forsendelsesomkostninger. Eventuel emballage tages ikke retur.

11.2.1 KST’s refundering sker uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor KST har modtaget meddelelse om ordregivers beslutning om at fortryde aftalen. KST gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som ordregiver benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre ordregiver udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

11.2.2 KST kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil KST har modtaget eventuelle leverede varer retur, eller ordregiver har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Ordregiver skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. KST kan i den forbindelse over for ordregiver modregne en eventuel værdiforringelse det leverede måtte være undergået, såfremt dette er sket som følge af anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå det leveredes art, egenskaber og funktionsmåde.

11.3 Ved køb af porte eller tilbehør til porte, eller andre produkter fremstillet efter ordregivers specifikationer har ordregiver ikke fortrydelsesret.

12 ANNULLERING AF ORDRE

12.1 Annullering af ordre efter fremsendelse af ordrebekræftelse kan kun forekomme, ved forudgående skriftlig aftale med KST og der er tale om en standard- og lagerført vare. Enhver annullering vil blive påført et gebyr på 25% af ordreværdien, som skal indbetales inden ordren vil blive annulleret.

12.1.1 Ordre eller dele af ordre, der allerede er sat i produktion, kan ikke annulleres og det fulde beløb for disse varer vil blive faktureret ordregiver.

13 HÆFTELSE

13.1 KST afviser enhver hæftelse for person-, tings- og formueskade, der påføres ordregiveren som følge af anvendelse af eller fejl ved anlægget.

13.2 Der hæftes desuden ikke for indirekte skader eller mistet fortjeneste ved skader på grund af produktionsudfald, tab af omsætning eller kulde- og fugtskader.

14 AFTALE OM VÆRNETING OG RETSREGLER, DER SKAL ANVENDES

14.1 Tvistigheder vedrørende handler omfattet af nærværende handels-, salg- og leveringsbetingelser skal afgøres ved retten i Esbjerg.

14.2 Denne aftale er undergivet dansk ret.

15 SERVICEINTERVALLER

15.1 De følgende serviceintervaller skal overholdes for at anlægget virker optimalt.

15.2 Overholdelse af følgende serviceintervaller forlænger levetiden af anlægget med op til 50%.

15.3 Såfremt anviste serviceintervaller ikke overholdes i garantiperioden, bortfalder de i punkt 10 nævnte garantier og reklamationsret.

15.4 Alle anlæg skal have regelmæssige eftersyn med intervaller på maks. 12 måneder mellem hvert serviceeftersyn.

15.5 Alle anlæg, der indgår som nødudgang/flugtvej, skal have serviceeftersyn med interval af maks. 12 måneder. I modsat fald kan enhver brand- eller politimyndighed kræve øjeblikkelig lukning af installationsstedet.

16 BETINGELSER FOR INSTALLATION

16.1 Nøjagtig placering skal altid anvises ved tegning eller af kontaktperson på montagestedet forud for montagetidspunktet.

16.2 Forud for montage, skal installationsstedet være forberedt i overensstemmelse med aftalte anvisninger.

16.2.1 Området omkring montagepladsen skal være rent og frit for materialer. Der skal være frie adgangsforhold til arbejdsstedet. Området omkring montagepladsen skal være forsynet med belysning.

16.2.2 Pladsen i og omkring portåbningen skal være ryddet. Som udgangspunkt gælder min. højde + 2000 mm bag port. Kørefast underlag forudsættes, hvis der anvendes lift.

16.3 Forud for montage, skal der være foretaget fremføring af 230 V strøm i overensstemmelse med de aftalte anvisninger.

16.4 Gulvet skal være færdiggjort med maks. tolerance ±2 mm for automatiske døre og maks. ±5 mm for ledhejseporte.

16.5 Væggene skal være færdiggjort og i lod med maks. tolerance ±2 mm for automatiske døre og maks. ±5 mm for ledhejseporte.

16.6 Der skal være min. 10 cm skruefast underlag i begge sider og skruefast underlag i top tilsvarende min. overhøjde anført på ordrebekræftelsen.

16.7 Ved installationen på eller mod væg eller overparti, skal væg/overparti forstærkes i hele det areal der omfattes af åbneren og dør/portpartiet. Det er en forudsætning at væg eller overparti kan bære mindst 250 kg i bevægelse.

16.8 Ved montage af ledhejseporte skal loft og vægge være færdige og bæredygtige. Nødvendige overhøjder skal være i overensstemmelser med det anviste.

16.9 Skal montagearbejde udføres af flere omgange, herunder indkøring af porte, vil dette blive debiteret særskilt efter gældende timetakst.

Er ovenstående forudsætninger ikke opfyldt og det medfører forgæves kørsel på aftalt montage dag, vil der blive debiteret for forgæves kørsel á 1500 kr. inkl. moms.

17 ÆNDRINGER

17.1 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for Køber.

18 AB92

18.1 For alle øvrige forhold som ikke er nævnt i herværende handels-, salgs- og leveringsbetingelser, henholder vi os til betingelserne i AB92. Herunder bestemmelser om entrepriseforsikring og øvrige betalingsvilkår.

19 ACCEPT AF BETINGELSER

19.1 Ved accept af tilbud udsendt af KST Montage & Teknik (skriftligt såvel som mundtligt), accepteres herværende handelsbetingelser.